All for Joomla All for Webmasters

Mehmet Hulusi YAZGAN

1285/1868 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmed olup Hulusi mahlasıdır. Sultan Selim Mektebi’ndeki tahsilinden sonra babasından cami derslerine devam etti. 1316/1898 tarihinde ilmiye icazeti aldı. İlk yazı derslerini iptidai mektebinde Osman Nuri Efendi’den aldı. Daha sonra Muhsinzâde Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih dersleri aldı. Ta’lik yazıya Karinabadlı Hasan Hüsnî Efendi’den başlamış, Çarşambalı Mehmed Arif Bey’ den tamamlamıştır. Sami Efendi’den ta’lîk yazının inceliklerini öğrendi.

Darüşşafaka’ya yazı hocası oldu. Medrese-i Hattatîn’in kuruluşunda (1914) ta’lîk ve celî ta’lîk hocası olarak tayin edildi. Harf inkilâbında medreseler kapatılınca Türbeler Başbekçiliği görevine getirildi ve Darüşşafaka’da yeni harflerle yazı dersleri verdi. Ayrıca ölümüne kadar Sultan Selim Camii müezzinliği görevini yaptı. Hulusi Efendi asıl maharetini ta’lîk ve celî ta’lîk yazıda ortaya koymuştur. 1902-1927 yılları arası sanatının en parlak dönemidir. Görev yaptığı Sultan Selim Camii’nde celî sülüs ve celî ta’lîk levhası mevcuttur. Celî sülüs’le yazdığı levha 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yapılan temizlik esnasında çaldırılmış, fakat daha sonra bulunarak yerine asılmıştır. Sultanahmed Camii, Sultan Selim Türbesi, Bâyezid ve Merkezefendi Camilerinde nefis levhaları mevcuttur. Ankara’ da Birinci Meclis binasındaki “Hakimiyet Milletindir” levhası da Hulusi Efendi’nindir. Hilye, mezartaşı kitabesi ve levha olarak çok fazla eseri vardır. Hayatının son zamanlarında felç geçiren Hulusi Efendi 8 Ocak 1940 tarihinde vefat etti. Edirnekapı mezarlığına defnedildi; kitabesi yoktur.

Dipnotlar

İbnülemin, 551-552; A. Süheyl Ünver, Hattat Hulusi Efendi, İstanbul, 1938 ; M. Uğur Derman, “Hattat Hulusi Efendi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, IX, Ocak 1980, s.32-54; Derman, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, 26, 55,64, L ; Rado, 252; Derman, “Hattat Hulusi Efendi”, Lâle Mecmuası, VII, Aralık 1990 s. 15-20; a. mlf. İKMHS, 222; Muhittin Serin, Hulusi Efendi’nin Ta’lîk Meşk Murakkaı, İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 1999; a. mlf. Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, 261-266.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.